Aderă la UGSR!

    Uniunea Generală a Sindicatelor din România - UGSR este o organizație de tip confederativ, persoană juridică de drept privat, a cărei activitate se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile Constituției, Convenției Organizației Internaționale a Muncii OIM nr 87/1948, Directivelor Europene, Legii nr. 62/2011 a dialogului social, precum și cu reglementările din propriul Statut. Conform  art.2 din Statutul UGSR, confederația își declară independența față de partidele politice, organele de stat, alte structuri instituționale, politice, non-guvernamentale și patronale. De asemenea, UGSR consideră inadmisibil cumulul de funcții sindicale cu funcții în conducerea centrală sau locală a unor partide politice, instituții centrale și teritoriale din subordinea Guvernului sau cu alte funcții de natură să afecteze activitatea și independența organizației sindicale.

    Conform art. 16 din Statut, la UGSR se pot afilia structuri sindicale, asociații profesionale ale celor ce practică munca individual, sau care își desfășoară activitatea în unități economice, sociale, educative, culturale, științifice și de cercetare, organizații centrale, județene și locale ale pensionarilor, organizații centrale și teritoriale ale Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor (CARP), recunoscute ca fiind legale de către legislația în vigoare și care recunosc Statutul UGSR.

    Nu pot dobândi calitatea de membru al Uniunii Generale a Sindicatelor din România - UGSR, potrivit art. 17 din Statut, persoanele care au deținut funcții de conducere în structura altor organizații sindicale (sindicate, federații, confederații, uniuni județene) și care, prin actele și faptele săvârșite, au adus atingere, prejudicii, Uniunii Generale a Sindicatelor din România și patrimoniului acesteia.

    Pentru a dobândi calitatea de membru al UGSR, solicitatntul va depune la Sediul Central al confederației din Bdul. Regina Elisabeta nr. 45, sector 5, București, în atenția Biroului Executiv,următoarele documente:

1. Cerere de afiliere;
2. Hotărârea judecătorească prin care este atestată dobândirea personalității juridice;
3. Statutul propriu de organizare și funcționare;
4. Lista membrilor din organul executiv de conducere, cu numele, prenumele, codul numeric personal și funcția acestora;
5. Hotărârea organului de conducere privind afilierea la UGSR.

Cererea de afiliere va conține, obligatoriu, următoarele mențiuni:
 - organul care a aprobat afilierea: 
 - numărul membrilor existenți la data afilierii:
 - copie cod de înregistrare fiscală;
 - declarație pe prorie răspundere că respectiva organizație sindicală nu este afiliată la o altă confederație sindicală.

    Aprobarea afilierii este de competența Comitetului Executiv, iar organizația solicitantă este considerată membru cu drepturi depline de la data comunicării aprobării cererii de afiliere.

    La Uniunea Generală a Sindicatelor din România se pot afilia și sindicatele prin aderarea acestora la una dintre federațiile sectoriale afiliate la confederație, precum și orice salariat român sau străin angajat cu forme legale într-o companie cu capital de stat sau privat, sau într-o instituție bugetară, prin afilierea la un sindicat de unitate existent  în structura UGSR. De asemenea, la UGSR se pot afilia și persoane fără loc de muncă, șomeri care au ieșit din evidențele instituțiilor de șomaj, elevi, studenți, pensionari, persoane fizice autorizate care desfășoară activități pe cont propriu și care nu au statut de angajator.

    Pentru mai multe amănunte vă rugăm să ne contactați la Sediul Central și la sediile din teritoriu, la numerele de telefon 021.313.8975; 021.313.4080, sau la mail. cancelarie@ugsr.ro, comunicare@ugsr.ro.

Secretariat General UGSR
Comments